ហុងឆាយ

ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលពិនិត្យសុខភាពផ្ទៃក្នុងទូទៅនិងផ្នែកពិនិត្យសុខភាព

ឃុត សុភ័ក្ត្រ

វេជ្ជបណ្ឌិត និងជាអនុប្រធានវេជ្ជសាស្ត្រផ្ទៃក្នុងទូទៅ

សុខខេមវិទូ

វេជ្ជបណ្ឌិត និងជាប្រធានមន្ទីរពិសោធន៍វិទ្យុសាស្រ្តនិងមន្ទីរពិសោធន៍

នួនច័ន្ទមករា

វេជ្ជបណ្ឌិត និងជាអនុប្រធានសង្គ្រោះបន្ទាន់ / មជ្ឈមណ្ឌលសន្តំ

ព្រៅ ជីវ៉ា

ប្រធានផ្នែកគិលានុបដ្ឋាក

ថាយស៊ាងឡាយ

ប្រធានសង្គ្រោះបន្ទាន់ និងថែទាំសង្គ្រោះបន្ទាន់

លន់ ស៊ីណេង

គិលានុបដ្ឋាកផ្នែកកុមារ

លី ស៊ីតា

អនុប្រធានផ្នែកឱសថ

ជិន លក្ខណៈ

ប្រធានផ្នែកវិទ្យុសាស្រ្ត

ភូ ជីឡុង

អ្នកបច្ចេកទេសវិទ្យុសាស្រ្ត

ឡុងសេរីរ័ត្ន

ប្រធានមន្ទីរពិសោធន៍

សុខ កញ្ញា

បុគ្គលិករថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់

ខេង ច័ន្ទវាសនា

ប្រធានផ្នែកស្តារនីតិសម្បទា

ណូ ស៊ីម

ប្រធានសេវាកម្មអតិថិជន

អុំ សុីវ៉ាន់

ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈនិងទីផ្សារ

ឌឿក សេរីសុធន

អនុប្រធានបច្ចេកទេសពត៏មានវិទ្យា

អាជីពរបស់អ្នកចាប់ផ្តើមនៅទីនេះ!

ចុចដើម្បីដាក់ពាក្យ
Sunrise japan hospital
Official web site